فیلم های

شیر پروانه ای ویفری

محرک پنوماتیک TWS

شیر پروانه ای نوع U

شیر پروانه ای ویفری با گیربکس

شیر دروازه ارتجاعی

شیر پروانه ای انتهایی شیاردار

شیر پروانه ای فلنج دار غیر عادی

شیر متعادل کننده استاتیک فلنج دار، شیر TWS

دریچه انتشار هوا، شیر TWS

معرفی شیر TWS

معرفی شیر TWS 2019

معرفی شیر TWS 2018

شیر پروانه ای ویفر صندلی نرم

شیر پروانه ای لوگ C95400

جلوگیری از جریان برگشتی، شیر TWS

شیر پروانه ای، شیر TWS

معرفی شیر TWS 2020